તન્ના એસોસસીએટ્સ
એક કાયદો વિવિધ અભ્યાસ પેઢી
અધતન ચુકાદાઓ
તન્ના એસોસસીએટ્સના હાઈકોર્ટના ચુકાદાઓ
બોર્ડ
તન્ના એસોસસીએટ્સનું બોર્ડ
તમારા કેસની છેલ્લી વિગતો જાણો
ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને સુપ્રિમકોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા
વધુ માહિતી વધુ માહિતી વધુ માહિતી
www.gujarathighcourt.nic.in
www.supremecourtofindia.nic.in
અધતન ચુકાદાઓ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને સુપ્રિમકોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના ચુકાદા
બોર્ડ
ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને સુપ્રિમકોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા
પૃથ્થકરણ
લેખો અને પૃથ્થકરણ
વધુ માહિતી વધુ માહિતી વધુ માહિતી
નવું શું છે
વધુ માહિતી
તન્ના એસોસસીએટ્સ વિશે

બાર કાઉન્સીલ ઓફ ઇન્ડિયાના જાહેર થયેલ નિયમો હેઠળ વકીલોને જાહેરાત કરવાની માનાઈ છે. અત્યારના તબક્કે વેબસાઈટ  દ્દ્રારા માહિતી આપવી તે પણ જાહેરાત તરીકે ગણવામાં આવે છે. અમે આ નિયમોનો આદર કર્યો છે.

હાલ પુરતા અમારી વેબસાઈટ ઉપર અસીલોના કેસોની છેલ્લી વિગતો અમારું બોર્ડ અમે મેળવેલા ચુકાદાઓ, ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને સુપ્રિમકોર્ટના ચુકાદાઓ અંગે માહિતી આપવાનું પ્રયોજન છે.

વધારે વિગતો માટે info@tannaassociates.com અથવા +૯૧૭૯૨૬૮૫૭૭૪૪ પર સંપર્ક કરો.

હોમ | અમારા વિશે | વ્યક્તિઓં | કર્યાક્ષેત્રના વિષયો | પૃથ્થકરણ | કારકીર્દીઓં | ઇવેન્ટ્સ | સંપર્ક | સાઈટમેપ